Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu hoạt động.

Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Sửa đổi Tài liệu

Chưa lưu thay đổi về tài liệu thì dấu sao « * » được hiển thị trong trường này trên Thanh Trạng Thái. Cũng vậy với tài liệu mới chưa lưu.