Định dạng

Trình đơn này chứa các lệnh để định dạng công thức.

Phông

Xác định dạng phông áp dụng cho các ký tự của công thức.

Kích cỡ phông

Sử dụng hội thoại này để định cụ thể kích thước phông chữ cho công thức. Chọn kích cỡ cơ bản và các thành phần của công thức sẽ được chỉnh kích cỡ theo tỉ lệ với kích thước cơ sở.

Giãn cách

Dùng hội thoại này để xác định giãn cách giứa các thành phần của một công thức. Giãn dòng được định một cách cụ thể trong mối tương quan tỉ lệ phần trăm so với kích cỡ cơ sở quy định trong Định dạng > Kích cỡ phông.

Canh lề

Bạn có thể xác định lề của các công thức dài nhiều dòng cũng như các công thức có nhiều thành phần cùng nằm trên một dòng. Tạo một công thức đa dòng bằng cách nhập lệnh NEWLINE trong cửa sổ Lệnh.

Chế độ Văn bản

Tắt hoặc mở chế độ văn bản. Trong chế độ văn bản, các công thức được hiện thị cùng một độ cao như một dòng văn bản.