Xem

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Thu/Phóng

Giảm hay tăng kích cỡ của ô hiển thị LibreOffice trên màn hình.

Phóng to

Tăng kích cỡ hiển thị công thức thêm 25%. Tỉ lệ thu phóng được ghi trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể thay đổi tỉ lệ này trên trình đơn ngữ cảnh của thanh trạng thái. Các tuỳ chọn thu phóng cũng nằm trong trình đơn ngữ cảnh của vùng làm việc.

Thu nhỏ

Giảm 25% tỉ lệ hiển thị công thức. Tỉ lệ thu phóng được ghi trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể thay đổ tỉ lệ này trong trình đơn ngữ cảnh của thanh trạng thái. Trình đơn ngữ cảnh của vùng làm việc cũng có các tuỳ chọn thu phóng.

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Cập nhật

Lệnh này cập nhật lại nội dung của công thức trong cửa sổ tài liệu.

Các thay đổi trong cửa sổ Lệnh được cập nhật tự động nếu tuỳ chọn Hiển thị tự cập nhật được bật.

Hiển thị tự cập nhật

Chọn lệnh này để tự động cập nhật lại công thức khi có thay đổi. Nếu bạn không chọn tuỳ chọn này, công thức sẽ chỉ được cập nhật khi bạn chọn Xem > Cập nhật hoặc nhấn F9.

Thành phần công thức

Đây là một danh sách các tuỳ chọn gồm toán tử, hàm, ký hiệu và định dạng bạn có thể chèn vào trong công thức.

Thanh Trạng thái

Hiển thị Thanh Trạng thái ở cạnh bên dưới cửa sổ.

Toàn màn hình

Hiển thị hay ẩn các trình đơn và thanh công cụ trong mô-đun Writer hay Calc. Để ra khỏi chế độ toàn màn hình, nhấn vào nút Bật/tắt toàn màn hình.