Chào mừng dùng Trợ giúp của LibreOffice Help

Làm việc với LibreOffice Math như thế nào

Hướng dẫn sử dụng LibreOffice Math

Tính năng LibreOffice Math

Bảng tham chiếu công thức

Thành phần công thức

Ví dụ LibreOffice Math

Trình đơn, thanh công cụ và phím của LibreOffice Math

Trình đơn

Thanh công cụ

Phím tắt Công thức

Hãy thăm địa chỉ www.dmaths.org để tìm một tập hợp biểu tượng và vĩ lệnh thêm cho LibreOffice Math.

Trợ giúp về Trợ giúp

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Tips and Extended Tips

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Quản lý dấu nhớ

Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính

Getting Support