Các ký hiệu khác

Hiển thị các ký hiệu toán học linh tinh.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Khác.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


Ký hiệu chi tiết

Icon

Partial

Chèn ký hiệu cho phép vi phân từng phần. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: partial

Icon

Infinity

Chèn ký hiệu vô cùng. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: infinity hoặc infty

Icon

Nabla

Chèn ký hiệu cho toán tử véc tơ Nabla. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: nabla

Icon

There exists

Chèn ký hiệu cho lượng tử Tồn tại (E). Lệnh trong cửa sổ Lệnh: exists

Icon

There does not exist

Chèn ký hiệu cho lượng tử Tồn tại (E). Lệnh trong cửa sổ Lệnh: exists

Icon

For all

Chèn ký tự xác định số lượng chung: « với tất cả ». Lệnh trong cửa sổ Lệnh: forall

Icon

h Bar

Chèn ký hiệu hằng thanh h. Lệnh từ cửa sổ Lệnh: hbar

Icon

Lambda Bar

Chèn ký hiệu cho thanh lambda. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: lambdabar

Icon

Real Part

Chèn ký hiệu cho phần thực của một số phức. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: re

Icon

Imaginary Part

Chèn ký hiệu cho phần ảo của một số thực. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: im

Icon

Weierstrass p

Biểu tượng này chèn một ký hiệu hàm Weierstrass p. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: wp

Icon

Left Arrow

Biểu tượng này chèn một mũi tên trái. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: leftarrow

Icon

Right Arrow

Biểu tượng này chèn mũi tên phải. Lệnh trong cửa sổ Lệnh window: rightarrow

Icon

Up Arrow

Biểu tượng này chèn một mũi tên lên. Lệnh trong cửa sổ Lệnh: uparrow

Icon

Down Arrow

Biểu tượng này chèn một mũi tên xuống. Lệnh trong cửa sổ Lệnh window: downarrow

Icon

Ellipsis

Biểu tượng này chèn một dấu chấm lửng (3 dấu chấm ngang thấp). Lệnh trong cửa sổ Lệnh: dotslow

Icon

Math-axis Ellipsis

Biểu tượng này chèn một dấu chấm lửng theo trục (ba chấm theo trục ngang). Lệnh trong cửa sổ lệnh: dotsaxis

Icon

Vertical Ellipsis

Biểu tượng này cho chèn một dấu chấm lửng đứng (3 chấm dọc). Lệnh trong cửa sổ Lệnh: dotsvert

Icon

Upward Diagonal Ellipsis

Biểu tượng này chèn một dấu chấm lửng chéo lên (ba chấm chéo từ góc trái dưới lên góc phải trên). Lệnh trong cửa sổ Lệnh: dotsup hoặc dotsdiag

Icon

Downward Diagonal Ellipsis

Biểu tượng này chèn một dấu chấm lửng chéo xuống (ba chấm chéo từ góc trái trên xuống góc phải dưới). Lệnh từ cửa sổ Lệnh: dotsdown

Có thể chèn epxilon ngược bằng cách nhập backepsilon trong cửa sổ Lệnh.

Để thêm một ô trống vào công thức, hãy gõ <?> vào cửa sổ Lệnh.