Phép tính tập hợp

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ Lệnh, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Thao tác Tập hợp.

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.


After selecting the Set Operations item in the Elements pane, relevant icons will be shown in the lower part of this pane. Simply click a symbol to incorporate the operator in the formula being edited in the Commands window.

Các phép tính tổ hợp:

Icon

thuộc

Dùng biểu tượng này để chèn phép toán thuộc vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?> in <?> vào trong cửa sổ Lệnh.

Icon

không thuộc

Dùng biểu tượng này để chèn phép toán không thuộc vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?> notin <?> vào trong cửa sổ Lệnh.

Icon

chứa

Dùng biểu tượng này để chèn phép toán chứa vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?> owns <?> hoặc <?> ni <?> vào trong cửa sổ Lệnh.

Icon

tập rỗng

Dùng biểu tượng này để chèn ký hiệu tập rỗng. Bạn cũng có thể gõ lệnh emptyset vào trong cửa sổ Lệnh.

Icon

Giao

Dùng biểu tượng này để chèn phép giao của các tập hợp vào hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?> intersection <?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Hợp

Dùng biểu tượng này để chèn phép hợp vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?> union <?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Hiệu

Sử dụng biểu tượng này để chèn phép hiệu của tập hợp. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?> setminus <?> hoặc <?> bslash <?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập thương

Dùng biểu tượng này để tạo gạch chéo cho tập thương giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>slash<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

số phần tử của tập hợp

Sử dụng biểu tượng này để chèn một bản số. Bạn cũng có thể gõ lệnh aleph vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập con

Dùng biểu tượng này để chèn toán tử tập hợp tập con. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>subset<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập con hoặc bằng

Dùng biểu tượng này để chèn toàn tử tập hợp tập con hoặc bằng. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>subseteq<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập cha

Dùng biểu tượng này để chèn toàn tử tập hợp tập cha vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>supset<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập cha hoặc bằng

Dùng biểu tượng này để chèn toàn tử tập hợp tập cha hoặc bằng vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>supseteq<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

không phải tập con

Dùng biểu tượng này để chèn toán từ tập hợp không phải tập con vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể go lệnh <?>nsubset<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

không phải tập con hoặc bằng

Dùng biểu tượng này để chèn toán tử tập hợp không phải tập con hoặc bằng vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>nsubseteq<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

không phải tập cha

Dùng biểu tượng này để chèn toán từ tập hợp không phải tập cha vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>nsupset<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

không phải tập cha hoặc bằng

Dùng biểu tượng này để chèn toán tử tập hợp không phải tập cha hoặc bằng vào giữa hai ô trống. Bạn cũng có thể gõ lệnh <?>nsupseteq<?> vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập số tự nhiên

Dùng biểu tượng này để chèn ký hiệu tập số tự nhiên. Bạn cũng có thể gõ lệnh setn vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập số nguyên

Dùng biểu tượng này để chèn ký hiệu tập số nguyên. Bạn cũng có thể gõ lệnh setz vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập số hữu tỉ

Dùng biểu tượng này để chèn ký hiệu tập số hữu tỉ. Bạn cũng có thể gõ lệnhsetq vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập số thực

Dùng biểu tượng này để chèn ký hiệu tập số thực. Bạn cũng có thể gõ lệnh setr vào cửa sổ Lệnh.

Icon

Tập số phức

Dùng biểu tượng này để chèn ký hiệu tập số phức. Bạn cũng có thể gõ lệnh setc vào cửa sổ Lệnh.

Biểu tượng Cảnh báo

Bạn phải chừa khoảng trắng giữa giá trị và lệnh khi nhập chúng vào trong cửa sổ Lệnh thì mới đúng cấu trúc.