Thu nhỏ

Giảm 25% tỉ lệ hiển thị công thức. Tỉ lệ thu phóng được ghi trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể thay đổ tỉ lệ này trong trình đơn ngữ cảnh của thanh trạng thái. Trình đơn ngữ cảnh của vùng làm việc cũng có các tuỳ chọn thu phóng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Thu nhỏ.

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Biểu tượng

Thu nhỏ