Thanh công cụ

Toàn cảnh này diễn tả cấu hình thanh công cụ mặc định cho LibreOffice.

Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Gạch nối từ

Các lệnh thường dùng đối với ảnh chiếu.

Thanh vẽ

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

Thanh phác thảo

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

Thanh sắp xếp ảnh chiếu

Trong ô xem Sắp xếp ảnh chiếu, thanh Sắp xếp ảnh chiếu có thể được dùng.

Thanh dòng và tô đầy

Thanh dòng và tô đầy chứa các lệnh và tùy chọn có thể sử dụng trong ô xem hiện có.

Thanh xem ảnh chiếu

Thanh xem ảnh chiếu mở ô xem việc Sắp xếp Ảnh chiếu.

Thanh bảng

Thanh bảng chứa các chức năng để thao tác bảng. Nó xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ vào bảng.

Thanh định dạng văn bản

Để hiển thị thanh định dạng văn bản, hãy để con trỏ bên trong đối tượng văn bản nào.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Thanh sửa điểm

Thanh Sửa điểm xuất hiện khi bạn chọn đối tượng hình đa giác rồi nhấn vào mục Sửa điểm.

Thanh tùy chọn

Để hiển thị thanh tùy chọn, chọn mục trình đơn Xem > Thanh công cụ > Tùy chọn.

Thanh Màu

Hiển thị hay ẩn Thanh Màu. Để sửa đổi bảng màu được hiển thị, chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Màu sắc.

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu, gồm thông tin về đối tượng được chọn hiện thời. Bạn cũng có khả năng nhấn vào một số mục trên thanh trạng thái để mở cửa sổ hộp thoại tương ứng.

Thiết lập cấu hình ba chiều

Thanh công cụ Thiết lập cấu hình ba chiều thì điều khiển các thuộc tính của những đối tượng ba chiều đã chọn.

Chữ nghệ thuật

Thanh công cụ chữ nghệ thuật sẽ hiện ra khi bạn chọn một đối tượng chữ nghệ thuật.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Chèn

Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.