Chèn

Trình đơn này chứa các câu lệnh được dùng để chèn các phần tử mới vào tài liệu, thí dụ, đồ họa, đối tượng, ký tự đặc biệt và tập tin khác.

Nhân đôi ảnh chiếu

Chèn một bản sao của ảnh chiếu hiện thời vào đằng sau ảnh chiếu hiện thời.

Mở rộng ảnh chiếu

Tạo một ảnh chiếu mới từ mọi điểm phác thảo cấp đầu (đúng bên dưới cấp tựa đề) trên ảnh chiếu đã chọn. Chuỗi văn bản của phác thảo trở thành tựa đề của ảnh chiếu mới. Các điểm phác thảo nằm dưới cấp đầu trên ảnh chiếu gốc thì di chuyển lên một cấp trên ảnh chiếu mới.

Ảnh chiếu tóm tắt

Tạo một ảnh chiếu mới có danh sách chấm điểm chứa tựa đề của mỗi ảnh chiếu đi theo ảnh chiếu đã chọn. Ảnh chiếu tóm tắt thì được chèn vào đằng sau ảnh chiếu cuối cùng.

Số hiệu trang

Thêm số thứ tự ảnh chiếu hay số thứ tự trang.

Ngày và Giờ

Thêm ngày tháng và giờ dạng trường.

Trường

Liệt kê các trường chung bạn có thể chèn vào ảnh chiếu.

Chú thích

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Ký tự đặc biệt

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Dấu định dạng

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Siêu liên kết

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Ảnh hoạt họa

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

Bảng

Chèn một bảng mới vào ảnh chiếu hay trang hiện tại.

Bước lại

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Đối tượng

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Đồ thị

Chèn một biểu đồ

Khung nổi

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Tập tin

Chèn một tập tin vào ảnh chiếu hoạt động. Có thể chèn tập tin kiểu LibreOffice Draw hay Impress, hoặc chèn vùng văn bản từ tài liệu HTML hay tập tin văn bản.

Đầu/Chân trang

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.