Hiển Thị Chiếu Ảnh

Có một số cách khác nhau để khởi chạy chiếu ảnh. Một khi chiếu ảnh đang chạy, bạn có thể điều khiển nó bằng cách bấm phím hay nhấn chuột.

Mặc định là chiếu ảnh bắt đầu với ảnh chiếu thứ nhất. Sau đó, bạn tự tiếp tục qua các ảnh chiếu đến ảnh chiếu cuối cùng. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thiết lập này.

Chạy Chiếu Ảnh

Biểu tượng Gợi ý

If you want all shows to start from the current slide instead of the first slide, choose - LibreOffice Impress - General and click Always with current page.


Biểu tượng Gợi ý

Bấm phím Esc để hủy bỏ chiếu ảnh trước khi kết thúc.


Rất nhiều phím khác cũng sẵn sàng để điều khiển chiếu ảnh. Bạn cũng có thể nhấn-phải để mở một trình đơn ngữ cảnh chứa các lệnh có ích.

Hiển thị chiếu ảnh tự động (chế độ truy cập hạn)

Để tự động chuyển đổi sang ảnh chiếu kế tiếp, bạn cần phải gán một sự chuyển tiếp ảnh chiếu cho mỗi ảnh chiếu.

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. Tron vùng Làm tiếp ảnh chiếu, nhấn vào mục Tự động sau, sau đó chọn một thời gian.

  3. Nhấn vào mục Áp dụng cho mọi ảnh chiếu.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn có khả năng gán một thời gian riêng cho mỗi ảnh chiếu tiếp đến ảnh chiếu kế tiếp. Tính năng thử thời gian sẽ giúp bạn đặt thời gian thích hợp.


Để trở về ảnh chiếu thứ nhất, sau khi hiển thị tất cả các ảnh chiếu trong trình diễn, bạn cần phải đặt chiếu ảnh lặp lại tự động.

  1. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Thiết lập chiếu ảnh.

  2. Trong vùng Kiểu, nhấn vào mục Tự động, sau đó chọn một thời gian cần tạm dừng giữa hai lần chạy chiếu ảnh.

Chạy chiếu ảnh từ tập tin

Bạn có khả năng khởi chạy LibreOffice từ dấu nhắc dòng lệnh, với tham số -show (hiển thị) và một tên tập tin Impress theo sau. Chẳng hạn, để khởi chạy tập tin tập_tin.odp trên dòng lệnh, gõ lệnh này:

soffice -show tập_tin.odp

Lệnh này giả sử tập tin soffice nằm trên đường dẫn mặc định của hệ thống, và tập tintập_tin.odp nằm trong thư mục hiện thời. (Không thì bạn thêm phần đường dẫn vào trước tên chương trình hay tên thư mục.)