Nạp Danh sách Màu sắc, Dải màu và Lưới đan

Bạn có thể sử dụng danh sách để tổ chức các màu sắc, dải màu hay mẫu lưới đan. LibreOffice cung cấp vài danh sách cho bạn nạp và sử dụng trong tài liệu. Cũng có thể thêm hay xoá phần tử trong danh sách, ngay cả tạo danh sách riêng.

Để nạp một danh sách màu sắc:

  1. Chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Màu sắc.

  2. Nhấn vào cái nút Nạp danh sách màu sắc.

  3. Tìm màu bạn muốn nạp, sau đó nhấn vào nút Mở. Một tập tin kiểu danh sách màu sắc có định dạng « [filename].soc ».

Để lưu một danh sách màu sắc, nhấn vào cái nút Lưu danh sách màu sắc, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút Lưu.

Giá trị CMYK được tối ưu hóa cho việc in màu. Giá trị màu cho Web và HTML được tối ưu hóa cho hiển thị với độ phân giải 256 màu. Các mẫu libreoffice.soc và tango.soc chứa giá trị màu của LibreOffice và Tango.

Để nạp một danh sách dải màu :

  1. Chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Dải màu.

  2. Nhấn vào cái nút Nạp danh sách dải màu.

  3. Tìm danh sách dải màu bạn muốn nạp, sau đó nhấn vào nút Mở. Một tập tin kiểu danh sách dải màu có định dạng « [filename].sog ».

Để lưu một danh sách dải màu, nhấn vào cái nút Lưu danh sách dải màu, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút Lưu.

Để nạp một danh sách lưới đan:

  1. Chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Lưới đan.

  2. Nhấn vào cái nút Nạp danh sách lưới đan.

  3. Tìm danh sách lưới đan bạn muốn nạp, sau đó nhấn vào nút Mở. Một tập tin kiểu danh sách lưới đan có định dạng « [filename].soh ».

Để lưu một danh sách lưới đan, nhấn vào cái nút Lưu danh sách lưới đan, nhập tên tập tin, sau đó nhấn vào nút Lưu.

Định dạng > Vùng

Nạp Kiểu Dáng Dòng và Mũi Tên