Applying a Slide Design to a Master Slide

Every slide in a presentation has exactly one master slide, also known as master page. A master slide determines the text formatting style for the title and outline and the background design for all slides that use this master slide.

To apply a new master slide

  1. Select Slide - Master Slide Design.

  2. Nhấn vào nút Nạp.

  3. Dưới thẻ Loại, chọn một phân loại thiết kế ảnh chiếu.

  4. Dưới thẻ Mẫu, chọn một mẫu có thiết kế bạn muốn áp dụng. Để xem thử mẫu, nhấn vào nút Thêm, sau đó đánh dấu trong hộp chọn Xem thử .

  5. Nhấn vào nút OK.

  6. Làm một của những hành động này:

Thay đổi nền của ảnh chiếu

Styles