Thông tin về Lớp

Lớp là tính năng vẽ thì sẵn sàng cho chương trình LibreOffice Draw, không phải trong LibreOffice Impress. Tính năng lớp cho bạn có khả năng thu thập trên cùng một trang các phần tử liên quan với nhau. Lớp giống như các vùng làm việc riêng mà bạn có thể ẩn chống xem, ẩn chống in, hay khoá.

Lớp không xác định thứ tự xếp đống các đối tượng trên trang, trừ lớp Điều khiển mà luôn luôn nằm phía trước các lớp khác.

Thứ tự xếp đống các đối tượng trên trang được xác định bởi thứ tự theo đó bạn thêm các đối tượng. Bạn có thể sắp đặt lại thứ tự xếp đống, dùng lệnh Sửa đổi > Sắp đặt.

Trên một lớp không chứa đối tượng, các vùng còn trong suốt.

LibreOffice Draw cung cấp ba lớp mặc định:

Bạn không thể xoá hay thay đổi tên của lớp mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể thêm lớp riêng, dùng lệnh Chèn > Lớp.

Lớp Bố trí là vùng làm việc mặc định. Lớp Bố trí xác định vị trí của các bộ giữ chỗ của tựa đề, văn bản và đối tượng trên trang.

Lớp Điều khiển có thể được dùng cho các nút mà bạn đã gán hành động, nhưng các nút này không nên được in. Các đối tượng trên lớp Điều khiển luôn luôn nằm phía trước các đối tượng trên các lớp khác.

Lớp Dòng chiều là nơi bạn vẽ, chẳng hạn, các dòng chiều. Bằng cách chuyển đổi lớp sang Hiển thị hay Ẩn, bạn có thể bật/tắt các dòng này một cách dễ dàng.

Biểu tượng Gợi ý

You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master slide (View - Master Slide).