Thao Tác Lớp

Chương trình LibreOffice Draw hỗ trợ các lớp trong bản vẽ.

Chọn một lớp

Để chọn một lớp, nhấn vào thẻ tên của nó ở dưới vùng làm việc.

Biểu tượng Gợi ý

Để chỉnh sửa các thuộc tính của lớp, nhấn đôi vào thẻ lớp.


Ẩn lớp

 1. Chọn một lớp, sau đó chọn lệnh Định dạng > Lớp.

 2. Trong vùng Thuộc tính, bỏ chọn hộp bên cạnh mục Hiện rõ.

 3. Nhấn vào nút OK.

Trên thẻ tên của lớp, màu văn bản của tên sẽ thay đổi thành màu xanh.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn có thể hiển thị hay ẩn một lớp bằng cách nhấn vào thẻ của nó trong khi ấn giữ phím Shift.


HIển thị lớp bị ẩn

 1. Chọn một lớp bị ẩn, sau đó chọn lệnh Định dạng > Lớp.

 2. Trong vùng Thuộc tính , đánh dấu trong hộp bên cạnh mục Hiện rõ.

 3. Nhấn vào nút OK.

Khoá lớp

 1. Chọn một lớp, sau đó chọn lệnh Định dạng > Lớp.

 2. Trong vùng Thuộc tính, đánh dấu trong hộp bên cạnh mục Bị khoá.

 3. Nhấn vào nút OK.

Khoá lớp thì ngăn cản chỉnh sửa thêm nữa.

Bỏ khoá lớp

 1. Chọn một lớp bị khoá, sau đó chọn lệnh Định dạng > Lớp.

 2. Trong vùng Thuộc tính, bỏ chọn hộp bên cạnh mục Bị khoá.

 3. Nhấn vào nút OK.

Thông tin về Lớp

Chèn Lớp

Di Chuyển Đối Tượng vào Lớp Khác