Chèn Lớp

Chương trình LibreOffice Draw hỗ trợ các lớp trong bản vẽ.

  1. Nhấn-phải vào vùng thẻ lớp ở dưới.

  2. Chọn mục Chèn lớp.

  3. Trong hộp Tên , gõ tên cho lớp.

  4. Trong vùng Thuộc tính , đặt các tùy chọn cho lớp.

  5. Nhấn vào nút OK. Lớp mới tự động trở thành lớp đang hoạt động.

Để thay đổi các thuộc tính của một lớp, nhấn vào thẻ tên của lớp đó, sau đó chọn lệnh Định dạng > Lớp.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn không thể thay đổi tên của một lớp đã xác định sẵn của LibreOffice Draw, cũng không thể xoá nó.


Thông tin về Lớp

Di Chuyển Đối Tượng vào Lớp Khác

Thao Tác Lớp