Di Chuyển Đối Tượng vào Lớp Khác

Chương trình LibreOffice Draw hỗ trợ các lớp trong bản vẽ.

  1. Ấn giữ vào đối tượng đến khi bạn thấy các cạnh nháy.

  2. Kéo đối tượng vào thẻ tên của lớp vào đó bạn muốn di chuyển nó.

  3. Buông ra đối tượng.

Thông tin về Lớp

Chèn Lớp

Thao Tác Lớp