Sử dụng điểm nối

Trong Impress và Draw, bạn có thể kết nối hai hình với một đường kết nối. Khi bạn vẽ một đường nối giữa hai hình, một kết nối sẽ được dính vào các điểm nối trên mỗi hình. Mỗi hình riêng biệt có những điểm nối mặc định khác nhau. Bạn có thể thêm vào những điểm nối riêng của mình vào hình vẽ và nối chúng với nhau.

Để thêm hay sửa chữa các điểm nối

  1. Do one of the following to get existing glue points visible for all elements:

  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm điểm nối trên thanh công cụ về Điểm nối.

  3. Select element on slide where you want to add glue points.

  4. Nhấn vào trong hình mà bạn muốn thêm điểm nối.

    Nếu hình vẽ được điền đầy, bạn có thể nhấn vào bất cứ nơi nào trong hình vẽ. Còn nếu không, bạn sẽ cần nhấn vào viền của hình để thêm điểm. Sau khi điểm nối đã được thêm vào, bạn có thể kéo chúng đến một vị trí khác ở trong hình.

Thông qua bốn biểu tượng bên cạnh biểu tượng Chèn điểm nối, bạn có thể chọn hướng cho phép kết nối vào điểm này. Một hoặc nhiều hướng có thể chọn đối với một điểm nối.

Nếu biểu tượng Điểm nối tương đối đang được kích hoạt, điểm nối sẽ tự động di chuyển nếu như bạn thay đổi kích cỡ đối tượng để giữ vị trí tương đối của nó đối với biên của đối tượng.

Nếu biểu tượng Điểm nối tương đối không được kích hoạt, những biểu tượng gần đó sẽ có thể được lựa chọn. Với những biểu tượng này bạn có thể quyết định xem điểm nối được đặt ở đâu nếu như kích cỡ của đối tượng thay đổi.