Cho phép sửa nhanh

Ghi rõ có nên chuyển đổi ngay sang chế độ chỉnh sửa văn bản hay không khi nhấn vào đối tượng văn bản.

Biểu tượng

Cho phép sửa nhanh