Mọi cấp

Hiển thị các tiêu đề bị ẩn của các ảnh chiếu trong chiếu ảnh đang biên soạn. Để ẩn các tiêu đề này (trừ tên của mỗi ảnh chiếu), nhấn vào biểu tượng Cấp đầu.

Biểu tượng

Mọi cấp