Chèn

Biểu tượng

Chèn

Mở thanh công cụ Chèn, dùng đó bạn có thể thêm các đối tượng, gồm đồ thị, bảng tính và ảnh, vào tài liệu.

Ảnh chiếu

Biểu tượng

New Page/Slide

Khung nổi

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Biểu tượng

Khung nổi

Tập tin

Chèn một tập tin vào ảnh chiếu hoạt động. Có thể chèn tập tin kiểu LibreOffice Draw hay Impress, hoặc chèn vùng văn bản từ tài liệu HTML hay tập tin văn bản.

Biểu tượng

Tập tin

Bảng tính

Chèn một bảng mới vào ảnh chiếu hay trang hiện tại.

Biểu tượng

Bảng tính

Từ tập tin

Inserts an image into the current document .

Biểu tượng

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


Công thức

Inserts a formula into the current document.

Biểu tượng

Công thức

Đồ thị

Biểu tượng

Đồ thị

Đối tượng OLE

Chèn vào tài liệu một đối tượng OLE. Đối tượng OLE này được chèn dạng liên kết hay đối tượng nhúng.

Biểu tượng

Đối tượng OLE