Đường nối

Biểu tượng

Đường nối

Mở thanh công cụ Đường nối, dùng đó bạn có thể thêm đường nối vào đối tượng trên ảnh chiếu đang xem. Đường nối là một đường nối lại hai đối tượng khác nhau, cứ gắn khi đối tượng bị di chuyển. Sao chép đối tượng có đường nối thì cũng sao chép đường nối.

Có bốn kiểu đường kết nối:

  1. Chuẩn (uốn góc 90º)

  2. Đường (uốn hai lần)

  3. Thẳng

  4. Cong

Khi bạn nhấn vào đường nối và di chuyển con trỏ ở trên một đối tượng đặc, hay qua cạnh của đối tượng rỗng, các điểm kết nối sẽ xuất hiện. Điểm kết nối là một điểm cố định vào đó bạn có thể gắn một đường kết nối. Cũng có thể thêm vào đối tượng một điểm kết nối riêng, được gọi là điểm nối.

Để vẽ một đường kết nối, nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo sang điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Cũng có thể kéo vào phần rỗng của tài liệu rồi nhấn chuột. Cuối chưa gắn thì bị khoá ở chỗ đó, đến khi bạn kéo nó vào vị trí khác. Để gỡ ra đường nối, kéo cuối nào vào vị trí khác.

Đường nối

Vẽ một đường nối có một hay nhiều chỗ uốn 90 độ. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối

Đường nối bắt đầu bằng mũi tên

Vẽ một đường nối có một hay nhiều chỗ uốn 90 độ, và một đầu mũi tên ở điểm bắt đầu. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối bắt đầu bằng mũi tên

Đường nối kết thúc bằng mũi tên

Vẽ một đường nối có một hay nhiều chỗ uốn 90 độ, và một đầu mũi tên ở điểm kết thúc. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối kết thúc bằng mũi tên

Đường nối có mũi tên

Vẽ một đường nối có một hay nhiều chỗ uốn 90 độ, và một đầu mũi tên ở mỗi cuối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối có mũi tên

Đường nối bắt đầu bằng ô tròn

Vẽ một đường nối có một hay nhiều chỗ uốn 90 độ, và một ô tròn ở điểm bắt đầu. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối bắt đầu bằng ô tròn

Đường nối kết thúc bằng ô tròn

Vẽ một đường nối có một hay nhiều chỗ uốn 90 độ, và một ô tròn ở điểm kết thúc. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối kết thúc bằng ô tròn

Đường nối có ô tròn

Vẽ một đường nối có một hay nhiều chỗ uốn 90 độ, và một ô tròn ở mỗi cuối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối có ô tròn

Đường nối đường

Vẽ một đường nối mà uốn gần điểm kết nối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Để điều chỉnh độ dài của đoạn đường giữa điểm uốn và điểm kết nối, nhấn vào đường nối rồi kéo điểm uốn.

Biểu tượng

Đường nối đường

Đường nối đường bắt đầu bằng mũi tên

Vẽ một đường nối mà bắt đầu bằng đầu mũi tên và uốn gần điểm kết nối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Để điều chỉnh độ dài của đoạn đường giữa điểm uốn và điểm kết nối, nhấn vào đường nối rồi kéo điểm uốn.

Biểu tượng

Đường nối đường bắt đầu bằng mũi tên

Đường nối đường kết thúc bằng mũi tên

Vẽ một đường nối mà kết thúc bằng đầu mũi tên và uốn gần điểm kết nối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Để điều chỉnh độ dài của đoạn đường giữa điểm uốn và điểm kết nối, nhấn vào đường nối rồi kéo điểm uốn.

Biểu tượng

Đường nối đường kết thúc bằng mũi tên

Đường nối đường có mũi tên

Vẽ một đường nối mà có mũi tên ở mỗi cuối và uốn gần điểm kết nối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Để điều chỉnh độ dài của đoạn đường giữa điểm uốn và điểm kết nối, nhấn vào đường nối rồi kéo điểm uốn.

Biểu tượng

Đường nối đường có mũi tên

Đường nối đường bắt đầu bằng ô tròn

Vẽ một đường nối mà bắt đầu bằng ô tròn và uốn gần điểm kết nối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Để điều chỉnh độ dài của đoạn đường giữa điểm uốn và điểm kết nối, nhấn vào đường nối rồi kéo điểm uốn.

Biểu tượng

Đường nối đường bắt đầu bằng ô tròn

Đường nối đường kết thúc bằng ô tròn

Vẽ một đường nối mà kết thúc bằng ô tròn và uốn gần điểm kết nối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Để điều chỉnh độ dài của đoạn đường giữa điểm uốn và điểm kết nối, nhấn vào đường nối rồi kéo điểm uốn.

Biểu tượng

Đường nối đường kết thúc bằng ô tròn

Đường nối đường có ô tròn

Vẽ một đường nối mà có ô tròn ở mỗi cuối và uốn gần điểm kết nối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột. Để điều chỉnh độ dài của đoạn đường giữa điểm uốn và điểm kết nối, nhấn vào đường nối rồi kéo điểm uốn.

Biểu tượng

Đường nối đường có ô tròn

Đường nối thẳng

Vẽ một đường nối là đường thẳng. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối thẳng

Đường nối thẳng bắt đầu bằng mũi tên

Vẽ một đường nối thẳng mà bắt đầu bằng đầu mũi tên. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối thẳng bắt đầu bằng mũi tên

Đường nối thẳng kết thúc bằng mũi tên

Vẽ một đường nối thẳng mà kết thúc bằng đầu mũi tên. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối thẳng kết thúc bằng mũi tên

Đường nối thẳng có mũi tên

Vẽ một đường nối thẳng có đầu mũi tên ở mỗi cuối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối thẳng có mũi tên

Đường nối thẳng bắt đầu bằng ô tròn

Vẽ một đường nối thẳng mà bắt đầu bằng ô tròn. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối thẳng bắt đầu bằng ô tròn

Đường nối thẳng kết thúc bằng ô tròn

Vẽ một đường nối thẳng mà kết thúc bằng ô tròn. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối thẳng kết thúc bằng ô tròn

Đường nối thẳng có ô tròn

Vẽ một đường nối thẳng có ô tròn ở mỗi cuối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối thẳng có ô tròn

Đường nối cong

Vẽ một đường nối cong. Nhấn vào một điểm nối trên một đối tượng, kéo tới một điểm nối thuộc một đối tượng khác rồi thả chuột.

Biểu tượng

Đường nối cong

Đường nối cong bắt đầu bằng mũi tên

Vẽ một đường nối cong bắt đầu bằng đầu mũi tên. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối cong bắt đầu bằng mũi tên

Đường nối cong kết thúc bằng mũi tên

Vẽ một đường nối cong kết thúc bằng đầu mũi tên. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối cong kết thúc bằng mũi tên

Đường nối cong có mũi tên

Vẽ một đường nối cong có đầu mũi tên ở mỗi cuối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối cong có mũi tên

Đường nối cong bắt đầu bằng ô tròn

Vẽ một đường nối cong bắt đầu bằng ô tròn. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối cong bắt đầu bằng ô tròn

Đường nối cong kết thúc bằng ô tròn

Vẽ một đường nối cong kết thúc bằng ô tròn. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối cong kết thúc bằng ô tròn

Đường nối cong có ô tròn

Vẽ một đường nối cong có ô tròn ở mỗi cuối. Nhấn vào một điểm kết nối trên đối tượng, kéo nó vào điểm kết nối trên đối tượng khác, sau đó buông ra nút chuột.

Biểu tượng

Đường nối cong có ô tròn