Thanh điểm nối

Chèn một điểm nối, hoặc sửa đổi các thuộc tính của điểm nối. Một điểm nối lả một điểm kết nối riêng vào đó bạn có thể gắn một đường kết nối. Mặc định là LibreOffice tự động để một điểm kết nối ở tâm của mỗi bên của hộp giới hạn cho mỗi đối tượng bạn tạo.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào biểu tượng Điểm nối trên Thanh Vẽ.


Tạo lưu đồ

Chèn điểm nối

Chèn một điểm nối vào nơi bạn nhấn chuột trong đối tượng.

Biểu tượng

Chèn điểm

Hướng thoát bên trái

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên trái điểm nối đã chọn.

biểu tượng

Hướng thoát bên trái

Hướng thoát bên trên

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên trên điểm nối đã chọn.

Biểu tượng

Hướng thoát bên trên

Hướng thoát bên phải

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên phải điểm nối đã chọn.

Biểu tượng

Hướng thoát bên phải

Hướng thoát bên dưới

Đường nối sẽ gắn với cạnh bên dưới điểm nối đã chọn.

Biểu tượng

Hướng thoát bên dưới

ĐIểm nối tương đối

Bảo tồn vị trí tương đối của điểm nối đã chọn khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng.

Biểu tượng

ĐIểm nối tương đối

Điểm nối bên trái nằm ngang

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên trái đối tượng.

Biểu tượng

Điểm nối bên trái nằm ngang

Điểm nối ở giữa nằm ngang

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở trung tâm của đối tượng.

Biểu tượng

Điểm nối ở giữa nằm ngang

Điểm nối bên phải nằm ngang

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên phải đối tượng.

Biểu tượng

Điểm nối bên phải nằm ngang

Điểm nối bên trên nằm dọc

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên trên đối tượng.

Biểu tượng

Điểm nối bên trên nằm dọc

Điểm nối ở giữa nằm dọc

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở trung tâm nằm dọc của đối tượng.

Biểu tượng

Điểm nối ở giữa nằm dọc

Điểm nối bên dưới nằm dọc

Khi bạn thay đổi kích cỡ của đối tượng, điểm nối hiện thời giữ nguyên vị trí ở cạnh bên dưới đối tượng.

Biểu tượng

Điểm nối bên dưới nằm dọc