Chiếu ảnh riêng

Xác định một chiếu ảnh riêng, dùng các ảnh chiếu bên trong trình diễn hiện thời. Trong trường hợp riêng thì bạn có thể chọn những ảnh chiếu thích hợp với khán giả. Có thể tạo càng bất cứ số chiếu ảnh riêng nào.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Chiếu ảnh riêng.


Tạo Chiếu Ảnh Riêng

Tên của trình diễn

Liệt kê các chiếu ảnh riêng có sẵn.

Để tạo một chiếu ảnh riêng, nhấn vào nút Mới.

Dùng Chiếu ảnh riêng

Chạy chiếu ảnh riêng đã chọn khi bạn nhấn vào nút Chạy. Không thì hiển thị toàn trình diễn.

Để chạy chiếu ảnh riêng:

  1. Nhấn vào chiếu ảnh riêng trong danh sách, sau đó chọn lệnh Dùng Chiếu ảnh riêng.

  2. Nhấn vào nút Chạy.

Mới

Tạo một chiếu ảnh riêng.

Sửa

Thêm, gỡ bỏ hay sắp xếp lại các ảnh chiếu, cũng như thay đổi tên của chiếu ảnh riêng đã chọn.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Chép

Tạo một bản sao của chiếu ảnh riêng đã chọn. Bạn cũng có thể sửa đổi tên của chiếu ảnh bằng cách nhấn vào nút Sửa.

Đầu

Chạy chiếu ảnh. Kiểm tra xem tùy chọn Dùng Chiếu ảnh riêng đã được bật nếu bạn muốn chạy một trình diễn riêng.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.