Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách gửi đối tượng đã chọn ra đằng sau một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt > Đằng sau đối tượng (chỉ LibreOffice Draw).

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Sắp đặt > Đằng sau đối tượng.

Trên thanh Vẽ, mở thanh công cụ con Sắp đặt, và nhấn

Biểu tượng

Đằng sau đối tượng


Chọn những đối tượng bạn muốn di chuyển ra trước. Nhấn-phải và chọn lệnh trình đơn ngữ cảnh Sắp đặt > Đằng sau đối tượng, sau đó nhấn vào đối tượng đích trên ảnh chiếu. Các đối tượng đã chọn sẽ được di chuyển ra đằng sau đối tượng đích.

Biểu tượng Ghi chú

Chức năng sắp đặt đối tượng thì ảnh hưởng đến thứ tự xếp đống của mọi đối tượng trong tài liệu.