Sắp đặt

Thay đổi thứ tự xếp đống của đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp đặt (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Sắp đặt (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt (LibreOffice Draw)

Biểu tượng

Sắp đặt


Chọn Đối Tượng Nằm Dưới

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Nâng lên

Nâng đối tượng đã chọn lên một cấp, gần hơn đầu đống.

Hạ thấp

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống một cấp, gần hơn cuối đống.

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách di chuyển đối tượng đã chọn lên đằng trước một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Đằng trước đối tượng

Thay đổi thứ tự xếp đống bằng cách gửi đối tượng đã chọn ra đằng sau một đối tượng khác đã xác định. Vị trí trên màn hình của đối tượng đã chọn không thay đổi.

Đảo ngược

Đảo ngược thứ tự xếp đống của những đối tượng đã chọn.