Bố trí Ảnh chiếu

Opens a submenu with slide layouts.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng - Bố trí Ảnh chiếu.


Applying a Slide Design to a Master Slide