Nạp bản thiết kế ảnh chiếu

Nạp các bản thiết kế ảnh chiếu thêm cho trình diễn.

Chọn một phân loại thiết kế, sau đó một mẫu bạn muốn áp dụng.

Loại

Hiển thị các phân loại ảnh chiếu sẵn sàng.

Mẫu

Hiển thị các mẫu cho phân loại thiết kế đã chọn.

Nhiều>>

Shows or hides a preview of a selected template.

Biểu tượng Ghi chú

Một số mẫu có lẽ không chứa đối tượng kiểu văn bản hay bản vẽ mà hiện rõ.