Thiết kế Ảnh chiếu

Hiển thị hộp thoại Thiết kế Ảnh chiếu, trong đó bạn có thể chọn một lược đồ bố trí cho ảnh chiếu hiện thời. Đối tượng nào trong bản thiết kế ảnh chiếu sẽ được chèn vào đằng sau đối tượng trên ảnh chiếu hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Choose Slide - Master Slide


Thiết kế Ảnh chiếu

Hiển thị các đề cương ảnh chiếu bạn có thể áp dụng cho ảnh chiếu. Chọn một đề cương, sau đó nhấn nút OK để áp dụng nó cho ảnh chiếu hiện tại.

Trao đổi trang nền

Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document.

Xoá các nền không dùng

Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document.

Nạp

Displays the Load Slide Design dialog, where you can select additional slide designs.