Chèn tập tin

Chèn một tập tin vào ảnh chiếu hoạt động. Có thể chèn tập tin kiểu LibreOffice Draw hay Impress, hoặc chèn vùng văn bản từ tài liệu HTML hay tập tin văn bản. Có kết nối đến Internet thì bạn cũng có thể chèn vùng văn bản từ trang Web, bằng cách gõ địa chỉ URL của nó vào hộp Tên tập tin.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn - Tập tin.

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Tập tin


Cũng có thể chèn một số ảnh chiếu hay đối tượng riêng từ tập tin kiểu LibreOffice Draw hay Impress.