Bảng

Chèn một bảng mới vào ảnh chiếu hay trang hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn - Bảng tính.

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Bảng tính