Xoá ảnh chiếu

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Ảnh chiếu

Trên thanh Trình chiếu, nhắp vào

Biểu tượng

New Page/Slide