Chiếu ảnh

Khởi chạy chiếu ảnh.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Chiếu ảnh.

F5

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon

Chiếu ảnh


Bạn có thể ghi rõ thiết lập để chạy trình diễn trong hộp thoại Chiếu ảnh > Thiết lập Chiếu ảnh.

Specify whether a slide show starts with the current slide or with the first slide on - LibreOffice Impress - General.

Để khởi chạy trình diễn, hãy thực thi một trong các hành động sau: