Gạch nối từ

Các lệnh thường dùng đối với ảnh chiếu.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Thanh công cụ - Trình chiếu.


Ảnh chiếu

Bố trí Ảnh chiếu

Opens a submenu with slide layouts.

Thiết kế Ảnh chiếu

Hiển thị hộp thoại Thiết kế Ảnh chiếu, trong đó bạn có thể chọn một lược đồ bố trí cho ảnh chiếu hiện thời. Đối tượng nào trong bản thiết kế ảnh chiếu sẽ được chèn vào đằng sau đối tượng trên ảnh chiếu hiện thời.

Nhân đôi ảnh chiếu

Chèn một bản sao của ảnh chiếu hiện thời vào đằng sau ảnh chiếu hiện thời.

Mở rộng ảnh chiếu

Tạo một ảnh chiếu mới từ mọi điểm phác thảo cấp đầu (đúng bên dưới cấp tựa đề) trên ảnh chiếu đã chọn. Chuỗi văn bản của phác thảo trở thành tựa đề của ảnh chiếu mới. Các điểm phác thảo nằm dưới cấp đầu trên ảnh chiếu gốc thì di chuyển lên một cấp trên ảnh chiếu mới.

Chiếu ảnh

Khởi chạy chiếu ảnh.