Export

Xuất khẩu trình chiếu hay bản vẽ của bạn, cũng đặt các tùy chọn xuất khẩu.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Xuất


Những định dạng dưới đây cung cấp các tùy chọn xuất khẩu bổ sung sau khi nhắp vào nút Lưu:

Tài liệu HTML, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Chọn định dạng tập tin « Macromedia Flash (SWF) » thì tài liệu Impress hay Draw hiện thời sẽ được xuất khẩu theo định dạng Macromedia Flash.

Chọn định dạng tập tin « Tài liệu HTML » thì Trợ lý Xuất HTML xuất hiện. Trợ lý này hướng dẫn bạn qua tiến trình xuất khẩu, cũng có tùy chọn lưu các ảnh của trình diễn theo định dạng GIF hay JPEG.

Hộp thoại Xuất

Thông tin về bộ lọc nhập/xuất khẩu