Tùy chọn Đồ thị

Xác định thiết lập chung về đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Charts.


Màu sắc mặc định

Gán màu sắc cho các hàng dữ liệu. Thiết lập chỉ có tác động mọi danh sách mới tạo.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.