Tùy chọn LibreOffice Impress

Xác định thiết lập khác nhau cho các tài liệu trình diễn mới tạo, v.d. nội dung cần hiển thị, đơn vị đo cần dùng, cách sắp hàng lưới, và có luôn luôn nên in bản ghi chú và bản phát tay hay không.

Để truy cập lệnh này...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.


Chung

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Xem

Specifies the available display modes. By selecting an alternative display, you can speed up the screen display while editing your presentation.

Lưới

Xác định thiết lập lưới để tạo và di chuyển đối tượng.

In

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.