Chung

Xác định thiết lập chung về các tài liệu bảng tính.

Để truy cập lệnh này...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Hệ đo

Đơn vị đo

Defines the unit of measure in spreadsheets.

Vị trí Tab

Defines the tab stops distance.

Cập nhật

Cập nhật các liên kết trong khi nạp

Biểu tượng Cảnh báo

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Luôn luôn

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

Biểu tượng Cảnh báo

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Khi yêu cầu

Updates links only on request while loading a document.

Không bao giờ

Links are never updated while loading a document.

Thiết lập nhập

Bấm phím Enter để di chuyển vùng chọn

Determines the direction that the cursor in the spreadsheet will move after you press the Enter key.

Bấm phím Enter để di chuyển tới chế độ sửa

Allows you to immediately edit the selected cell after pressing the Enter key.

Mở rộng định dạng

Specifies whether to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells. If, for example, the contents of the selected cell have the bold attribute, this bold attribute will also apply to adjacent cells. Cells that already have a special format will not be modified by this function. You can see the range in question by pressing the + * (multiplication sign on the number pad) shortcut. This format also applies to all new values inserted within this range. The normal default settings apply to cells outside this range.

Mở rộng tham chiếu khi chèn cột/hàng mới

Specifies whether to expand references when inserting columns or rows adjacent to the reference range. This is only possible if the reference range, where the column or row is inserted, originally spanned at least two cells in the desired direction.

Example: Có một công thức tham chiếu đến phạm vi « A1:B1 » và bạn chèn một cột mới vào đằng sau cột B, tham chiếu được mở rộng thành « A1:C1 ». Tham chiếu đến phạm vi « A1:B1 » và chèn một hàng mới bên dưới hàng 1 thì tham chiếu không được mở rộng, vì chỉ có một ô theo chiều dọc.

Nếu bạn chèn cột/hàng vào ở giữa vùng tham chiếu, luôn luôn mở rộng tham chiếu đó.

Tô sáng vùng chọn trong phần đầu cột/hàng

Specifies whether to highlight column and row headers in the selected columns or rows.

Dùng hệ đo máy in để định dạng văn bản

Ghi rõ có nên áp dụng hệ đo của máy in để in và để định dạng vùng hiển thị trên màn hình. Không bật tùy chọn này thì dùng bố trí không phụ thuộc vào máy in, để in và để định dạng vùng hiển thị trên màn hình.

Hiện cảnh báo ghi đè khi dán dữ liệu

Specifies that, when you paste cells from the clipboard to a cell range that is not empty, a warning appears.