Tùy chọn LibreOffice Calc

Xác định các giá trị khác nhau cho bảng tính, nội dung cần hiển thị và hướng của con trỏ sau khi nhập vào ô. Bạn cũng có thể xác định cách sắp xếp danh sách, số lần số và thiết lập để thu và tô sáng thay đổi trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


Chung

Xác định thiết lập chung về các tài liệu bảng tính.

Màu sắc mặc định

Defines default settings for new spreadsheet documents.

Xem

Defines which elements of the LibreOffice Calc main window are displayed. You can also show or hide highlighting of values in tables.

Tính

Ghi rõ thiết lập tính toán cho các bảng tính. Xác định ứng xử của bảng tính đối với tham chiếu lặp lại, thiết lập ngày tháng, số lần số, và nếu phần biệt chữ hoa/thường khi tìm kiếm qua bảng.

Phông

Defines formula syntax options and loading options for LibreOffice Calc.

Danh sách Sắp xếp

All user-defined lists are displayed in the Sort Lists dialog. You can also define and edit your own lists. Only text can be used as sort lists, no numbers.

Thay đổi

The Changes dialog specifies various options for highlighting recorded changes in documents.

Xem

Defines compatibility options for LibreOffice Calc.

Lưới

Specifies the settings for the configurable grid on your document pages. This grid helps you determine the exact position of your objects. You can also set this grid in line with the "magnetic" snap grid.

In

Xác định thiết lập máy in cho các bảng tính.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.