Tùy chọn LibreOffice Writer/Web

Xác định thiết lập cơ bản cho các tài liệu LibreOffice theo định dạng HTML.

Để truy cập lệnh này...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Xem

Xác định thiết lập mặc định để hiển thị các đối tượng trong tài liệu văn bản, cũng như thiết lập mặc định cho các phần tử cửa sổ.

Hỗ trợ định dạng

In LibreOffice text and HTML documents, defines the display for certain characters and for the direct cursor.

Lưới

Specifies the settings for the configurable grid on your document pages. This grid helps you determine the exact position of your objects. You can also set this grid in line with the "magnetic" snap grid.

In

Ghi rõ thiết lập in bên trong mỗi tài liệu kiểu văn bản hay HTML.

Bảng

Defines the attributes of tables in text documents.

Nền

Ghi rõ nền của tài liệu HTML. Nền này được xác định cho cả hai tài liệu HTML mới và tài liệu bạn nạp lại, miễn là mã nguồn của trang không xác định nền riêng.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.