Xem

Xác định thiết lập mặc định để hiển thị các đối tượng trong tài liệu văn bản, cũng như thiết lập mặc định cho các phần tử cửa sổ.

Để truy cập lệnh này...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Snap Lines

Ghi rõ thiết lập về cách hiển thị ranh giới.

Helplines While Moving

Displays snap lines around the frames when frames are moved. You can select the Helplines While Moving option to show the exact position of the object using lineal values.

Xem

Ghi rõ có nên hiển thị thanh cuộn và thước đo hay không.

Thước nằm ngang

Hiển thị thước nằm ngang. Trong danh sách tương ứng thì chọn đơn vị đo đã muốn.

Thước nằm dọc

Hiển thị thước nằm dọc. Trong danh sách tương ứng thì chọn đơn vị đo đã muốn.

Canh lề phải

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Chỉnh canh thước nằm dọc theo viền bên phải tài liệu.

Cuộn mịn

Kích hoạt chức năng cuộn mịn. Tốc độ cuộn cũng phụ thuộc vào kích cỡ của vùng và độ sâu màu được hiển thị.

Hiển thị

Xác định những phần tử nào cần hiển thị trong tài liệu.

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

Bạn cũng có thể điều khiển cách hiển thị đồ họa, bằng biểu tượng Bật/tắt đồ họa. Trong tài liệu văn bản, biểu tượng này nằm trên thanh Công cụ.

Biểu tượng Ghi chú

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Bảng

Hiển thị các bảng nằm trên tài liệu của bạn.

Để hiển thị các biên của bảng, nhấn-phải vào bất cứ bảng nào, sau đó chọn mục Biên bảng, hoặc chọn mục trình đơn Bảng > Biên bảng trong tài liệu Writer.

Bản vẽ và Đối tượng

Hiển thị các bản vẽ và đối tượng nằm trên tài liệu của bạn.

Mã trường

Displays the field names in the document instead of the contents of the fields. You can also choose View - Field Names in a text document.

Ghi chú

Hiển thị ghi chú. Hãy nhấn vào một ghi chú nào đó để chỉnh sửa văn bản của nó. Dùng trình đơn ngữ cảnh trong Bộ điều hướng để tìm hay xoá một ghi chú nào đó. Dùng trình đơn ngữ cảnh của ghi chú để xoá ghi chú đó hay mọi ghi chú hay mọi ghi chú của một tác giả.

Thiết lập (chỉ cho tài liệu HTML)

Đơn vị đo (chỉ cho tài liệu HTML)

Ghi rõ đơn vị đo cho các tài liệu HTML.