Tùy chọn Nạp/Lưu

Ghi rõ thiết lập Nạp/Lưu chung.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Load/Save.


Chung

Trong phần Chung thì bạn có thể đặt các giá trị mặc định để lưu tài liệu, cũng lựa chọn các định dạng tập tin mặc định.

Thuộc tính VBA

Ghi rõ các thuộc tính chung về chức năng nạp và lưu tài liệu kiểu Microsoft Office chứa mã VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

Tính tương thích HTML

Defines settings for HTML pages.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Biểu tượng Cảnh báo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.