Application Colors

Đặt màu sắc cho giao diện người dùng của LibreOffice. Bạn cũng có khả năng lưu thiết lập hiện thời dạng lược đồ màu, sau đó nạp lại sau.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Accessibility in LibreOffice

Lược đồ màu

Lưu và xoá lược đồ màu.

Lược đồ

Lựa chọn lược đồ màu cần dùng.

Lưu

Lưu thiết lập hiện thời dạng lược đồ màu mà bạn có thể nạp lại về sau. Tên của nó sẽ được thêm vào hộp Lược đồ.

Tên lược đồ màu

Gõ tên cho lược đồ đó.

Xoá

Xoá lược đồ được hiển thị trong hộp Lược đồ. Tuy nhiên, bạn không thể xoá lược đồ Mặc định.

Lược đồ

Hãy lựa chọn màu sắc cho các phần tử giao diện người dùng.

Để áp dụng một màu nào đó cho một phần tử nào đó của giao diện người dùng, đánh dấu trong hộp chọn phía trước tên của nó. Còn để ẩn phần tử giao diện người dùng đó, bỏ dấu.

Biểu tượng Ghi chú

Tuy nhiên, một số phần tử nào đó của giao diện người dùng không thể ẩn được.


Biểu tượng Ghi chú

Để tăng cường khả kiến của con trỏ, nếu người dùng đặt màu nền của ứng dụng thành màu xám giữa 40% và 60%, nó được đặt tự động thành 40% màu xám.


Thiết lập màu Tự động thì thay đổi phần tử giao diện người dùng thành màu định sẵn của lược đồ màu.

Thiết lập màu cho « Liên kết đã thăm » và « Liên kết chưa thăm » chỉ áp dụng cho tài liệu được tạo sau khi áp dụng thiết lập đó.