Chung

Ghi rõ thiết lập chung về LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - General.


Trợ giúp

Ghi rõ ứng xử của thông tin trợ giúp đã cài đặt.

Gợi ý Mở rộng

Hiển thị một chuỗi trợ giúp thích hợp khi bạn để con trỏ trên một biểu tượng, lệnh trình đơn hay điều khiển của hộp thoại.

Hộp thoại Mở/Lưu

Dùng hộp thoại LibreOffice

Ghi rõ có nên dùng hộp thoại LibreOffice để mở và lưu tài liệu, hay không. Không thì dùng hộp thoại cua hệ điều hành.

Những hộp thoại LibreOffice để mởlưu tài liệu được diễn tả trong phần Trợ giúp của LibreOffice.

Trạng thái tài liệu

In thì đặt trạng thái « tài liệu đã sửa đổi »

Ghi rõ công việc in tài liệu là sự sửa đổi hay không. Bật tùy chọn này thì lần kế tiếp đóng tài liệu đó, bạn được nhắc lưu các thay đổi. Lúc đó, ngày tháng in tài liệu được nhập dạng thay đổi vào các thuộc tính về tài liệu.

Năm (2 chữ số)

Xác định một phạm vi ngày tháng, trong đó hệ thống nhận ra năm hai chữ số.

Trong LibreOffice, năm được ngụ ý bằng bốn chữ số, để mà hiệu của 1/1/99 và 1/1/01 là hai năm. Thiết lập Nam (2 chữ số) này cho phép người dùng xác định những năm trong đó ngày tháng hai chữ số được cộng vào 2000. Chẳng hạn, nếu bạn ghi rõ ngày tháng là 1/1/30 hay sau, mục nhập « 1/1/20 » được nhận ra là 1/1/2020 thay cho 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Collect usage data and send it to The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.