Đường dẫn

This section contains the default paths to important folders in LibreOffice. These paths can be edited by the user.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


Đường dẫn được LibreOffice dùng

To modify an entry in this list, click the entry and click Edit. You can also double click the entry.

Mặc định

Cái nút Mặc định thì đặt lại các đường dẫn đã định sẵn cho tất cả những mục nhập đã chọn.

Sửa

Nhấn vào để hiển thị hộp thoại kiểu Chọn Đường dẫn hay Sửa đường dẫn.

Bạn cũng có thể sắp xếp lại các mục nhập, bằng cách nhấn vào thanh trong cột Kiểu. Kéo thanh phân cách giữa hai cột để thay đổi bề rộng của cột.

Danh sách đường dẫn theo đây không hiển thị các đường dẫn đến thư mục dùng chung trong thư mục chứa bản cài đặt LibreOffice. Dữ liệu người dùng cho mỗi người dùng được cất giữ trong thư mục « {user} », mà nằm trong thư mục (Tài liệu và Thiết lập) của người dùng.

Kiểu

Đường dẫn

Mô tả

Tài liệu của tôi

Thư mục tài liệu mặc định của hệ thống của bạn

Thư mục này thường được hiển thị khi bạn mở hộp thoại Mở hay Lưu.

Tự động Sửa lỗi

Thư mục này chứa các chuỗi Tự động Sửa lỗi riêng của bạn.

Tốc ký

Thư mục này chứa các chuỗi Tốc ký riêng của bạn.

Bộ sưu tập

Thư mục này chứa các sắc thái Bộ sưu tập mới.

Đồ họa

Thư mục này thường hiển thị khi bạn mở hộp thoại để mở hay lưu đối tượng đồ họa.

Sao lưu

Thư mục này chứa các bản sao lưu được tạo tự động.

Mẫu

Thư mục này chứa các mẫu bạn tự tạo.

Tập tin tạm

LibreOffice để các tập tin tạm thời trong thư mục này.

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.