Chung

Trong phần Chung thì bạn có thể đặt các giá trị mặc định để lưu tài liệu, cũng lựa chọn các định dạng tập tin mặc định.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Load/Save - General.


Biểu tượng Cảnh báo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Nạp

Cũng nạp thiết lập đặc trưng cho người dùng

Nạp cùng với tài liệu các thiết lập đặc trưng cho người dùng được lưu trong tài liệu.

Không bật tùy chọn Cũng nạp thiết lập đặc trưng cho người dùng thì các thiết lập đặc trưng cho người dùng theo đây vẫn còn có tác động:

Theo đây có những thiết lập luôn luôn được nạp cùng với tài liệu, bất chấp tình trạng của tùy chọn này:

Cũng nạp thiết lập máy in

Bật thì thiết lập máy in sẽ được lưu cùng với tài liệu. Tùy chọn này có thể gây ra tài liệu được in ra máy in ở xa, nếu bạn không tự thay đổi máy in trong hộp thoại In. Tắt thì máy in chuẩn được dùng để in tài liệu này. Thiết lập máy in hiện thời sẽ được cất giữ cùng với tài liệu, bất chấp tình trạng của tùy chọn này.

Lưu

Saving Documents Automatically

Sửa thuộc tính tài liệu trước khi lưu

Ghi rõ rằng hộp thoại Thuộc tính có nên xuất hiện mỗi lần bạn chọn lệnh Lưu dạng.

Luôn luôn tạo bản sao lưu

Lưu phiên bản trước của tài liệu làm bản sao lưu, khi nào bạn lưu tài liệu. Mỗi lần LibreOffice tạo một bản sao lưu, bản sao lưu trước bị thay thế. Bản sao lưu có phần mở rộng .BAK.

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

Lưu thông tin tự động phục hồi mỗi

Ghi rõ rằng LibreOffice lưu thông tin cần thiết để phục hồi mọi tài liệu còn mở trong trường hợp sụp đổ. Bạn cũng có thể xác định khoảng thời gian giữa hai lần lưu.

Phút

Ghi rõ khoảng thời gian (theo phút) cho tùy chọn tự động phục hồi.

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Lưu URL tương đối với hệ thống tập tin

Tùy chọn này cho phép bạn đặt giá trị mặc định để sử dụng địa chỉ tương đối của URL trên hệ thống tập tin và trên Internet. Chỉ có thể sử dụng địa chỉ tương đối nếu cả tài liệu nguồn lẫn tài liệu đã tham chiếu đều nằm trên cùng một ổ đĩa.

Địa chỉ tương đối có bắt đầu từ thư mục chứa tài liệu hiện tại. Trái lại, địa chỉ tuyệt đối bắt đầu từ một thư mục gốc. Theo đây có bảng hiển thị cú pháp khác nhau trong tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối.

Thí dụ

Hệ thống tập tin

Internet

tương đối

../ảnh/img.jpg

../ảnh/img.jpg

tuyệt đối

file:///c|/làm/ảnh/img.jpg

http://máy.com/làm/ảnh/img.jpg


Biểu tượng Cảnh báo

Gợi ý Trợ giúp lúc nào cũng hiển thị đường dẫn tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu tài liệu được lưu theo định dạng HTML, LibreOffice sẽ dùng đường dẫn tương đối nếu tùy chọn thích hợp đã được hiệu lực.


Bật tùy chọn này để lưu tương đối các địa chỉ URL trên hệ thống tập tin

Lưu URL tương đối với Internet

Bật tùy chọn này để lưu tương đối các địa chỉ URL so với Internet.

Định dạng tập tin mặc định và thiết lập ODF

Phiên bản định dạng ODF

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1 and 1.2.

Khi lưu một tài liệu bằng phần mềm mới này, bạn có khả năng chọn có nên lưu tài liệu đó theo định dạng mới ODF 1.2 hoặc theo định dạng cũ ODF 1.0/1.1.

Biểu tượng Ghi chú

Currently, the ODF 1.2 (Extended) format enables files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Một số công ty hay tổ chức nào đó có thể yêu cầu tài liệu ODF theo định dạng ODF 1.0/1.1. Trong trường hợp đó, bạn vẫn có thể chọn định dạng cũ trong hộp liệt kê. Tuy nhiên, định dạng cũ không có khả năng cất giữ tất cả các tính năng mới, vì vậy khuyên bạn dùng định dạng mới ODF 1.2 khi nào có thể.

The ODF 1.2 Extended (compat) mode is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful, if you need to interchange ODF documents with users, who use pre-ODF1.2 or ODF1.2-only legacy applications.

Cảnh báo khi không lưu ở định dạng kiểu OpenDocument hoặc mặc định

Bạn có thể chọn không nhận cảnh báo khi lưu tài liệu theo một định dạng không phải OpenDocument (tài liệu mở), hoặc theo một định dạng bạn không đặt là định dạng mặc định dưới mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Nạp/Lưu > Chung.

Bạn có thể chọn định dạng tập tin sẽ được áp dụng làm mặc định khi lưu mỗi kiểu tài liệu. Nếu bạn thường trao đổi tài liệu với người khác sử dụng chương trình Microsoft Office, chẳng hạn, ở đây thì bạn có thể ghi rõ rằng LibreOffice dùng các định dạng tập tin Microsoft Office làm mặc định.

Kiểu tài liệu

Ghi rõ kiểu tài liệu cho đó bạn muốn xác định định dạng tập tin mặc định.

Luôn luôn lưu dạng

Ghi rõ rằng các tài liệu có kiểu được chọn bên trái sẽ luôn luôn được lưu theo định dạng tập tin này. Bạn cũng có thể chọn dạng tập tin khác cho tài liệu hiện tại, trong hộp thoại Lưu dạng.

Biểu tượng Cảnh báo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.