Dữ liệu Người dùng

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - User Data.


Dữ liệu người dùng được sử dụng bởi các mẫu và Trợ lý trong LibreOffice. Chẳng hạn, hai trường dữ liệu « Tên » và « Họ » được dùng để chèn tự động họ tên của bạn là tác giả của tài liệu mới. Bạn có thể thấy thông tin này đối với mỗi tập tin, dưới mục trình đơn Tập tin > Thuộc tính.

Một số dữ liệu người dùng này được bao gồm tự động trong một từ điển nội bộ, để bộ kiểm tra chính tả nhận ra được. Gặp lỗi gõ thì chương trình có thể sử dụng dữ liệu này để gợi ý từ thay thế. Ghi chú rằng các thay đổi trong dữ liệu sẽ có tác động chỉ một khi khởi chạy lại LibreOffice.

Địa chỉ

Hãy dùng trường Địa chỉ để gõ và chỉnh sửa các dữ liệu người dùng cá nhân của bạn.

Công ty

Type the name of your company in this field.

Tên

Type your first name.

Họ

Type your last name.

Tên viết tắt

Type your initials.

Phố

Type the name of your street in this field.

Mã bưu điện

Type your ZIP in this field.

T.P.

Type the city where you live.

Tỉnh

Type your state.

Tuổi tác

Type your title in this field.

Chức vụ

Type your position in the company in this field.

Đ.t. (ở nhà)

Type your private telephone number in this field.

Đ.t. (chỗ làm)

Type your work number in this field.

Fax

Type your fax number in this field.

Địa chỉ thư

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com