Tùy chọn

Lệnh này mở hộp thoại để cấu hình chương trình tùy theo ý kiến cua bạn.

Tất cả các thiết lập đều được lưu tự động. Để giãn ra một mục nhập nào đó, hoặc nhấn đôi vào nó, hoặc nhấn vào dấu cộng bên cạnh nó. Để co lại mục nhập thì nhấn vào dấu trừ hay nhấn đôi.

Biểu tượng Ghi chú

Ở đây thì bạn thấy chỉ những mục nhập thích hợp với tài liệu hiện tại. Nếu tài liệu hiện tại là một tài liệu văn bản, bạn thấy mục nhập LibreOffice Writer entry, cũng vậy cho mỗi mô-đun của LibreOffice. Hai mô-đun LibreOffice Impress và LibreOffice Draw là trùng tùy theo hộp thoại này. Các mục nhập dùng chung thì luôn luôn hiện rõ.


Để truy cập lệnh này...

Choose .

Biểu tượng Ghi chú

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Biểu tượng Cảnh báo

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Nạp/Lưu

Ghi rõ thiết lập Nạp/Lưu chung.

Thiết lập Ngôn ngữ

Xác định các thuộc tính về ngôn ngữ thêm.

LibreOffice Writer

Thiết lập này quyết định cách xử lý các tài liệu văn bản được LibreOffice tạo. Cũng có thể xác định thiết lập cho tài liệu văn bản hiện tại

LibreOffice Writer/Web

Xác định thiết lập cơ bản cho các tài liệu LibreOffice theo định dạng HTML.

LibreOffice Calc

Xác định các giá trị khác nhau cho bảng tính, nội dung cần hiển thị và hướng của con trỏ sau khi nhập vào ô. Bạn cũng có thể xác định cách sắp xếp danh sách, số lần số và thiết lập để thu và tô sáng thay đổi trong tài liệu.

LibreOffice Impress

Xác định thiết lập khác nhau cho các tài liệu trình diễn mới tạo, v.d. nội dung cần hiển thị, đơn vị đo cần dùng, cách sắp hàng lưới, và có luôn luôn nên in bản ghi chú và bản phát tay hay không.

LibreOffice Draw

Xác định thiết lập toàn cục về các tài liệu vẽ, gồm có nội dung cần hiển thị, tỷ lệ cần dùng, cách sắp hàng theo lưới, và nội dung cần in theo mặc định.

LibreOffice Math

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Xác định thiết lập chung về các nguồn dữ liệu trong LibreOffice.

Đồ thị

Xác định thiết lập chung về đồ thị.

Internet

Ghi rõ thiết lập Internet.