Thanh thiết kế truy vấn

Khi tạo hay sửa đổi câu lệnh SQL, dùng các biểu tượng trên thanh Thiết kế truy vấn để điều khiển cách hiển thị dữ liệu.

Phụ thuộc vào trường hợp bạn đã tạo truy vấn hay ô xem trên trang thanh Thiết kế hoặc SQL, những biểu tượng này xuất hiện:

Chạy truy vấn

Chạy truy vấn SQL rồi hiển thị kết quả. Chức năng Chạy truy vấn sẽ không lưu lại truy vấn.

Biểu tượng

Chạy truy vấn

Xoá truy vấn

Xoá sạch truy vấn, và gỡ bỏ mọi bảng khỏi cửa sổ thiết kế.

Biểu tượng

Xoá truy vấn

Hiện/ẩn ô xem thiết kế

Hiển thị ô xem thiết kế hay ô xem SQL của truy vấn.

Biểu tượng

Hiện/ẩn ô xem thiết kế

Thêm bảng

Xác định những bảng cần chèn vào cửa sổ thiết kế. Trong hộp thoại Thêm bảng, hãy chọn những bảng cần thiết cho công việc hiện thời.

Biểu tượng

Chèn bảng

Hàm

Hiển thị hàng Hàm trong phần bên dưới của ô xem thiết kế của cửa sổ Thiết kế truy vấn.

Biểu tượng

Hàm

Tên bảng

Hiển thị hàng Bảng trong phần bên dưới của ô xem thiết kế của cửa sổ Thiết kế truy vấn.

Biểu tượng

Tên bảng

Bí danh

Hiển thị hàng Bí danh trong phần bên dưới của ô xem thiết kế của cửa sổ Thiết kế truy vấn.

Biểu tượng

Bí danh

Giá trị riêng biệt

Mở rộng câu lệnh lựa chọn của Truy vấn SQL trong cột hiện thời bằng tham số DISTINCT (riêng biệt). Vì vậy giá trị trùng xảy ra nhiều lần sẽ được liệt kê chỉ một lần.

Biểu tượng

Giá trị riêng biệt

Biểu tượng này nằm trên trang thanh SQL:

Chạy lệnh SQL trực tiếp

Trong chế độ SQL sở hữu, bạn có thể gõ lệnh SQL mà không được LibreOffice giải thích: chúng được gửi trực tiếp cho nguồn dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn không hiển thị các thay đổi này trong ô xem thiết kế, bạn không thể chuyển đổi về ô xem thiết kế.

Biểu tượng

Chạy lệnh SQL trực tiếp