Trợ giúp

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.

Trợ giúp LibreOffice

Mở trang chính của Trợ giúp LibreOffice cho ứng dụng hiện thời. Bạn có thể cuộn qua các trang Trợ giúp, cũng tìm kiếm từ hay cụm từ.

icon

Trợ giúp LibreOffice

Cái này là gì?

Bật hiển thị gợi ý trợ giúp mở rộng dưới con trỏ chuột, đến khi nhấn lại.

biểu tượng

Cái này là gì?

User Guides

Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase LibreOffice user guides, written by the community.

Get Help Online

Opens the community support page in the web browser. Use this page to ask questions on using LibreOffice. For professional support with service level agreement, refer to the page of professional LibreOffice support.

Send Feedback

Opens a feedback form in the web browser, where users can report software bugs.

Restart in Safe Mode

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

License Information

Displays the Licensing and Legal information dialog.

LibreOffice Credits

Displays the CREDITS.odt document which lists the names of individuals who have contributed to OpenOffice.org source code (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice since 2010-09-28.

Check for Updates

Enable an Internet connection for LibreOffice. If you need a Proxy, check the LibreOffice Proxy settings in - Internet. Then choose Check for Updates to check for the availability of a newer version of your office suite.

Giới thiệu về LibreOffice

Hiển thị thông tin chương trình chung như số thứ tự phiên bản và tác quyền.

Versions and Build Numbers

Turning Extended Tips On and Off

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Tips and Extended Tips

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Quản lý dấu nhớ

Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính