Using the Filter Navigator

To connect several filter conditions with Boolean OR, click the Filter navigation icon on the filter bar. The Filter navigator window appears.

The filter conditions that have been set appear in the Filter navigator. As soon as a filter is set, you see a blank filter entry at the bottom of the Filter navigator . You can select this entry by clicking the word "Or". Once you have selected the blank filter entry, you can enter additional filter conditions in the form. These conditions are linked by Boolean OR to the previously defined conditions.

The context menu can be called for each entry in the Filter navigator. You can edit the filter conditions in this area directly as text. If you wish to check if a field has content or no content, you can select the filter conditions "empty" (SQL:"Is Null") or "not empty" (SQL: "Is not Null"). It is also possible to delete the entry by using the context menu.

You can move filter conditions in the Filter navigator by dragging and dropping, or use the keys +Alt+Up Arrow or +Alt+Down Arrow. To copy filter conditions, drag them while holding down the key.

Trong khi thiết kế biểu mẫu, bạn cũng có thể đặt thuộc tính « Đề nghị lọc » cho mỗi hộp văn bản, trên thẻ Dữ liệu của hộp thoại Thuộc tính tương ứng. Trong các việc tìm kiếm sau bằng chế độ lọc, bạn có thể chọn trong tất cả các thông tin nằm trong những trường này. Vì thế nội dung trường có thể được chọn bằng chức năng Tự động gõ xong. Tuy nhiên, hức năng này chiếm nhiều bộ nhớ và thời gian hơn, đặc biệt khi dùng trong cơ sở dữ liệu lớn.

Searching Tables and Form Documents